UnivIS

Dr. Max Gmelch

  • Tätigkeit: Coordinator for Joint Applications
  • Organisation: Exzellenzinitiative
  • Abteilung: SAOT - Erlangen Graduate School in Advanced Optical Technologies
  • Telefonnummer: +49 9131 85-25855
  • E-Mail: max.gmelch@fau.de